รายการงานที่ได้รับแจ้ง

TO
วันที่ขอใช้บริการ
ชื่อ
ผู้แจ้ง
กลุ่มงาน
ประเภทของปัญหา
รายละเอียดของปัญหา
สถานะการซ่อม
วิธีแก้ไขปัญหา
ผู้ดำเนินการซ่อม
หมายเหตุ
2018-01-11 09:45:08 จุไรพร พร้อมสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยน DVD-RW ใหม่ สิงห์นรินทร์
2018-01-08 13:43:18 วิไลวรรณ ขันคำ กลุ่มบริหารงานบุคคล Printer/Scanner หมึกสี่ดำออกไม่ชัด ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนตลับหมึกสีดำ สิงห์นรินทร์
2018-01-08 13:51:11 รัชชาพงษ์ ต่อมคำ กลุ่มบริหารงานบุคคล Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ขึ้นหน้าจอ ดำเนินการเรียบร้อย ทำความสะอาด RAM สิงห์นรินทร์
2018-01-04 12:57:56 แสงเพชร คลังแสง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Software ขึ้น windows Repair ดำเนินการเรียบร้อย ลง windows ใหม่ สิงห์นรินทร์
2018-01-04 12:58:47 สุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส ดำเนินการเรียบร้อย ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ สิงห์นรินทร์
2018-01-04 13:01:36 สมหญิง แก้วธิตา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Software ติดไวรัส Facebook ดำเนินการเรียบร้อย แก้ไวรัส Facebook สิงห์นรินทร์
2017-12-27 12:36:50 ชไมพร ปวงงาม กลุ่มอำนวยการ Software เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ดำเนินการเรียบร้อย ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ สิงห์นรินทร์
2017-12-26 10:19:54 รุ่งอรุณ เพรชฎา กลุ่มนโยบายและแผน Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ดำเนินการเรียบร้อย ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ สิงห์นรินทร์