รายการงานที่ได้รับแจ้ง

TO
วันที่ขอใช้บริการ
ชื่อ
ผู้แจ้ง
กลุ่มงาน
ประเภทของปัญหา
รายละเอียดของปัญหา
สถานะการซ่อม
วิธีแก้ไขปัญหา
ผู้ดำเนินการซ่อม
หมายเหตุ
2017-11-17 17:43:41 พีระพงษ์ กัลยา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ Other ข้อความที่ จะให้ทำเบนเนอร์ "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พะเยาเขต 1 และโรงเรียนในสังกัด" รอการตอบรับ
2017-11-16 12:41:28 จีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง โรงเรียนในสังกัด Other สภาพระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหม่โดยใช้อุปกรณ์เดิมไปยัง สพฐ. แล้ว สิงห์นรินทร์
2017-11-16 13:08:32 สมหญิง แก้วธิตา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Printer/Scanner เครื่่องพิมพ์ พิมพ์ไม่ออก ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนตลับหมึกสี เนื่องจากตลับช๊อต สิงห์นรินทร์
2017-11-16 16:25:11 มานพ บุญเรือง กลุ่มอำนวยการ Printer/Scanner ล้างเครื่อง เปลี่ยนตลับหมึก เซ็ตเครื่องใหม่ รอการตอบรับ
2017-11-15 13:14:21 พรพรรณ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ Printer/Scanner เครื่องฟ้องซับหมึกเต็ม ดำเนินการเรียบร้อย เคลียร์ซับหมึก สิงห์นรินทร์
2017-11-15 11:06:22 พรพรรณ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับ ดำเนินการเรียบร้อย ขยับสายจอมอนิเตอร์ให้แน่น สิงห์นรินทร์
2017-11-15 13:28:12 จุไรพร พร้อมสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Software ช่วยแนะนำวิธีการดาวน์โหลด ดำเนินการเรียบร้อย แนะนำวิธีดาวน์โหลด สิงห์นรินทร์
2017-11-14 12:06:28 บุญเรียบ มองมูล กลุ่มนิเทศก์ติดตาม Printer/Scanner ดูดกระดาษได้ครึ่งแผ่นแล้วติด ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนตลับหมึกใหม่ เนื่องจากตลับหมึกหมดอายุ สิงห์นรินทร์